برای حفظ انرژی و صرفه جویی در مصرف آب به این موارد توجه کنید:

1-ظروف را قبل از قرار دادن در دستگاه آبکشی نکنید،فقط با یک دستمال باقی مانده های غذا را پاک کنید.
2-از حداکثر ظرفیت دستگاه برای شستشو استفاده کنید.
3-از دمای آب 50 درجه و یا پایینتر استفاده کنید.
 


Pay attention to these things to save energy and water:
1- Do not wash the dishes before placing them in the machine, only clean the remaining food with one cloth.
2- Use the machine's maximum capacity for washing.
3- Use water temperature of 50 degree or lower. 

 

محصولات فست دراپ

نام محصول: تمیز کننده ماشین ظرفشویی
تولیدکننده: شرکت بین المللی فراز سپهر تیراژه

استفاده مداوم از دستگاه ماشین ظرفشویی باعث ایجاد جرم و رسوب در قطعات داخلی دستگاه شده و همچنین باعث تشکیل باکتری از باقی مانده غذاها در قسمتهای مختلف  دستگاه ظرفشویی می گردد.
تمامی قسمتهای دستگاه شامل پروانه های آب پاش،فیلتر،لوله های آب و همچنین جداره های داخل دستگاه می تواند محل اجتماع رسوب شود که باعث کاهش عمر مفید ماشین ظرفشویی خواهد شد.
جرمگیر ماشین ظرفشویی فست دراپ با خاصیت رسوب زدایی و جرمگیری فوق العاده باعث ایجاد محیطی عاری از میکروب و باکتری داخل دستگاه شده و همینطور به قطعات و استیل داخل ماشین ظرفشویی جلای فوق العاده ای می بخشد.

11 0
تمیز کننده ماشین ظرفشویی


Fast Drop dish washer cleaner scrubbing machine with superb scaling and deodorization creates an environment free of germs and bacteria inside the device, as well as the parts and stainless steel inside the dish washer delivers an ext

دی ان ان